हाल कम्पनीको कुनै पनि बीमालेख खारेज वा प्रचलनमा नरहेको छैनन् ।