तपाईको जीवन बीमाको आवश्यकता तपाईको आम्दानी, स्वास्थ्य  र अरु धेरै कुराले निर्धारण गर्छन्  ।