तपाईको १० वर्षको  आम्दानी र अरु धेरै कुराले निर्धारण गर्दछ ।