Last updated on जुन 6th, 2021 at 04:53 बिहान

बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसकेको खण्डमा बीमा निष्क्रिय हुन्छ । कम्पनीको नियम अनुसार सो जीवनबीमालाई  सो बीमाको अवधिभर कुनै पनि समयमा पुनजागरण  गर्न सकिन्छ।