बीमा शुल्क हाम्रो नजिकको कार्यालय वा बैंक वा अनलाइन भुक्तानी प्रदायक मार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।