बीमा योजना खरिद गरेपछि कम्पनीको नियम अनुरुप बीमा योजनामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।