निश्चित आयश्रोत र स्वस्थ भएको खण्डमा बीमा गर्न सकिन्छ ।