हाल कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले जालसाजी गरि बीमा दावी लिएको प्रमाणित नभएको