क्रा स

कार्य बिवरण 
आवश्यक प्रक्रिया र कागजात
शुल्क दस्तुर   

कार्य अवधि 

 

सम्बन्धित विभाग  उजुरी गर्ने व्यक्ति   

कैफियत  

 

१) बीमालेख खरिद गर्न  १) बीमा प्रस्ताव फारम

२) व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रतिवेदन  (आवश्यक परेमा)

३) अभिकर्ताको प्रतिवेदन

४) नागरिकता 

५)आयश्रोत सम्बन्धि कागजात -(आवश्यक परेमा)

६)  बिमित र प्रस्तावकको फोटो(आवश्यकता अनुसार)

बीमाङ्क रकम ,जोखिम र बीमा योजनाका  आधारमा बीमा शुल्क लाग्ने  सम्बन्धित कागजात भएमा सोहि दिन कम्पनीको अभिकर्ता र शाखा प्रमुख

 

पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 
२) बीमालेख ऋण र समर्पण गर्न १) बीमितद्वारा निवेदन

२)  सक्कल बीमालेखको प्रति

३) अन्तिमपल्ट बीमा शुल्क भुक्तानी गरेको रशिद

४) बीमितको नागरिताको प्रति

  सम्बन्धित कागजात भएमा सोहि दिन ग्राहक सेवा विभाग  पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 
३) दाबी भुक्तानीको लागि बिमितको मृत्यु भएमा 

१) निवेदन

२) इच्छाएको व्यक्ति वा बिमित द्वारा हकदार तोकिएको व्यक्तिको विवरण र प्रमाण पत्र (नागरिकता)

३) अस्पतालको अधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र

४) नाता प्रमाणितगरेको प्रमाणपत्र

५) अस्पतालद्वारा जारी गरिएको  उपचार सम्बन्धि  कागजात

६)  सक्कल बिमालेखको प्रति

दुर्घटनामा मृत्यु भएमा थप आवश्यक पर्ने

१ ) प्रहरीको प्रतिवेदन

२) सव परीक्षण प्रतिवेदन

 

अवधि दाबीको लागि

१) निवेदन

२) सक्कल बिमालेखको प्रति

३) अन्तिमपल्ट बिमाशुल्क भुक्तानी गरेको रशिद

४) नागरिकताको  प्रतिलिपि

 

 

 

सम्बन्धित कागजात भएमा सोहि दिन दावी विभाग  पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 
४)

 

 

अभिकर्ता 

 

अभिकर्ता भएर काम गर्न

१) निवेदन फारम

२) नागरिताको प्रमाणपत्र

३) एस एल सी वा सो भन्दा माथिको प्रमाणपत्र  (साथै मार्क्सिट र चरित्रको प्रमाणपत्र)

 

रु. ५००  बीमा समिति  द्वारा निर्धारण गरिएको तालिम बमोजिम तालिम विभाग  पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 
५)

 

अभिकर्ता इजाजतपत्र नवीकरण १) निवेदन

२) सक्कल इज्जत पत्र

रु. २००  सम्बन्धित कागजात भएमा बढीमा २ दिन एजेन्सी सेवा विभाग पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 
६)

 

 

बीमालेख हराए वा संसोधन गर्नु परेमा हराएमा

१)  राष्ट्रिय दैनिकमा  बीमालेख हराएको सूचना प्रकाशित गरेको प्रतिलिपि (३५ दिनको सूचना)

२)सार्वजनिक घोषणा फारम

  सम्बन्धित कागजात भएमा सोहि दिन ग्राहक सेवा विभाग  पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

 
७)

 

 

बीमालेख पुनर्जागरण गर्न बीमालेख पुनर्जागरणको लागि बिमित र प्रस्तावक

१)बीमालेख पुनर्जागरणको फारम 

२)व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रतिवेदन  (आवश्यक परेमा)

बीमाङ्क रकम जोखिम र बीमा योजनाका   आधारमा बीमा शुल्क लाग्ने 

 

सम्बन्धित कागजात भएमा सोहि दिन ग्राहक सेवा बिभाग पहिलो-शाखा र उप शाखा प्रमुख

दोस्रो-सम्बन्धित विभाग प्रमुख

तेस्रो-प्रमुख सञ्चालन अधिकृत

चौथो-नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

अन्तिम-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत