बीमा योजना बीमालेख अवधि (वर्ष) बोनस दर (प्रति हजार)
सावधिक ०–९  रु.३५
१०–१४ रु.३५
१५–१९ रु.४०
२०–२४ रु.५०
२५ वा सो भन्दा माथि रु.७०
सावधिक तथा आजीवन ०–९  रु.३५
१०–१४ रु.३५
१५–१९ रु.४०
२०–२४ रु.५०
२५ वा सो भन्दा माथि रु.७०
अग्रिम भुक्तानी सावधिक १५–१९ रु.४०
२०–२४ रु.५०