• कम्पनीले हाल कुनै सर्वेक्षणकर्ताहरू नियुक्त गरेको छैन ।