बीमा योजना बीमा अवधि २०७७/७८ 
सावधिक ०-९  ३० 
१०-१४ ३२ 
१५-१९ ३५ 
२०-२४  ४५ 
२५ वा सो भन्दा माथि  ७५
सावधिक तथा आजीवन ०-९  ३० 
१०-१४ ३५
१५-१९ ४० 
२०-२४  ४५
२५ वा सो भन्दा माथि  ६०
अग्रिम भुक्तानी सावधिक १५-१९ ४१ 
२०-२४  ४५ 
अन्य (बार्षिक अग्रिम भुक्तानी —मुद्दति नियमित शुल्क) ०-९  २४ 
१०-१४ २४ 
१५-१९ २४ 
२०-२४  २४ 
२५ वा सो भन्दा माथि  २४ 
अन्य (बार्षिक अग्रिम भुक्तानी —मुद्दति एकल बीमा शुल्क) ०-९  ५४ 
१०-१४ ५४ 
१५-१९ ५४ 
२०-२४  ५४ 
अन्य ( सामुहिक सावधिक ) १५-१९ १९
२०-२४  १९
सिमित भुक्तानी सावधिक १०-१४ ४० 
१५-१९ ४२
२०-२४  ५२
२५ वा सो भन्दा माथि  ६५